Algemene voorwaarden voor online verkoop van goederen 

1 Basis van de overeenkomst

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Goederen online (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, bevestigingen, facturen en overeenkomsten op grond waarvan Verkoper zich verbindt om Goederen en / of Diensten aan Koper te leveren na bevestiging van Orders geplaatst door de koper via de website van de verkoper.

1.2. In deze Voorwaarden betekent "Verkoper" AVIDAN PROPERTIES SL (¨PLANT OF LIFE¨) en / of zijn gelieerde entiteiten; "Koper" betekent de persoon wiens bestelling voor Goederen door de Verkoper is geaccepteerd; "Goederen" betekent de producten en / of diensten die de Verkoper van tijd tot tijd op zijn Website verkoopt; "Bestelling" betekent het aanbod van de Koper om Goederen van de Verkoper te kopen; en "Website" betekent de websites die zich bevinden op www.plantoflifeseeds.com , www.plantoflife.com of elke volgende URL die ze kan vervangen.

2. Bestelproces

2.1. De bestellingen van de koper op onze website zijn vrijblijvend en vormen een aanbod van de koper aan de verkoper om de goederen in de bestelling van de koper te kopen. Bestellingen zijn alleen bindend indien en wanneer deze door de Verkoper zijn bevestigd bij het verzenden van de verzendbevestiging aan de Koper of een bericht dat de Goederen gereed zijn voor afhaling. Nadat de verzendbevestiging aan de Koper is verzonden, komt een bindende overeenkomst (de “Overeenkomst”) tot stand waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

2.2. Om een ​​bestelling te kunnen plaatsen, moet de koper 18 jaar of ouder zijn en een geldig e-mailadres hebben. De Koper zal de Goederen die de Koper wenst te kopen toevoegen aan een winkelwagentje, waarna de Koper de Verkoper een voorkeursleveringsmethode, een afleveradres, het factuuradres van de Koper en betalingsinformatie zal verstrekken. De Koper dient deze Voorwaarden te lezen en te aanvaarden alvorens een Bestelling te plaatsen en zal de gelegenheid hebben om de aan te schaffen Goederen en hun prijzen te bekijken (inclusief eventuele extra kosten en vergoedingen zoals bezorgkosten) en alle informatie die is ingediend voordat de bestelling moet worden ingediend. ingediend.

2.3. Bij het verwerken van een Bestelling zal de Verkoper de beschikbaarheid van een Goed bevestigen, aangezien het feit dat de Goederen worden weergegeven op de Website van de Verkoper geen garantie vormt of impliceert dat de Goederen beschikbaar zijn. In het geval dat een goed niet beschikbaar is, zal de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen van deze situatie. De koper heeft de mogelijkheid om te wachten tot de goederen beschikbaar zijn of om de bestelling te annuleren. Als de koper de bestelling annuleert, zal de verkoper alle bedragen die de koper aan de verkoper heeft betaald, terugbetalen.

2.4. Het privacybeleid, het cookiebeleid en de gebruiksvoorwaarden van de verkoper maken deel uit van deze voorwaarden en dienen zorgvuldig door de koper te worden gelezen alvorens een bestelling te plaatsen.

3. Prijs en betaling

3.1. Alle prijzen worden weergegeven inclusief BTW (indien Koper niet in aanmerking komt voor BTW-vrijstelling) en exclusief bezorgkosten. De totale kosten van de bestelling van de Koper zijn de prijs van het bestelde Goed plus btw tegen het huidige tarief, plus de toepasselijke bezorgkosten zoals uiteengezet tijdens het afrekenproces.

3.2. Ondanks de inspanningen van de Verkoper kunnen de bestelde Goederen onjuist geprijsd zijn. De verkoper zal alle vermelde prijzen verifiëren alvorens een bestelling te accepteren. Als de werkelijke prijs van een product lager is dan de door de verkoper opgegeven prijs op de besteldatum van de koper, zal de verkoper het lagere bedrag in rekening brengen. Als de werkelijke prijs hoger is dan de prijs vermeld op de website, zal de Verkoper, naar eigen goeddunken, ofwel contact opnemen met de Koper om de situatie te informeren en voor Koper om zijn Bestelling vóór verzending te bevestigen tegen de juiste prijs, ofwel de Bestelling annuleren en op de hoogte brengen Koper van een dergelijke annulering en restitutie van alle bedragen die Koper aan Verkoper heeft betaald.

3.3. De beschikbare betalingsmethoden zijn zoals weergegeven op de betalingspagina van de Website, en betalingen zullen worden gedaan in de valuta die op de factuur is vermeld.

3.4. Door een bestelling te plaatsen, stemt de Koper ermee in dat de betaling in rekening wordt gebracht zoals aangegeven op het Bestelformulier. De verkoper neemt de betaling van de koper voor de goederen wanneer de verkoper een bestelling plaatst.

3.5. Informatie die op de site wordt weergegeven met betrekking tot prijzen en beschikbaarheid, kan door de verkoper worden gewijzigd.

4. Levering

4.1. De opgegeven data en tijden voor levering van goederen zijn geschat. Desalniettemin zal de Verkoper alle redelijke inspanningen leveren om de Goederen zonder enige vertraging te leveren, en in elk geval zullen de Goederen worden geleverd binnen niet meer dan 30 dagen na de dag waarop de Overeenkomst is aangegaan.

4.2. Als de Koper zich niet op het afleveradres bevindt wanneer de Goederen worden afgeleverd, zal, indien van toepassing, een tweede poging worden gedaan om de Goederen te leveren of kunnen de Goederen bij een buur worden achtergelaten. Als de levering niet lukt, worden de goederen teruggestuurd naar de verkoper, wordt de bestelling geannuleerd en zal de verkoper de bedragen die de koper aan de verkoper heeft betaald terugbetalen, minus de leverings- en transportkosten.

4.3. De kosten voor levering kunnen variëren, afhankelijk van het afleveradres en de verzendsnelheid van de koper.

4.4. De Goederen worden als geleverd beschouwd wanneer Verkoper ze ter beschikking stelt op de overeengekomen afleverlocatie.

5. Eigendom en risico's

Eigendom en risico's van verlies gaan bij levering over op Koper.

6. Garantie

6.1. De Verkoper garandeert, onder de voorwaarden die hieronder worden uiteengezet, dat de Goederen op het moment van levering vrij zijn van i) defecten in materiaal en vakmanschap.

6.2. Indien een geldige claim met betrekking tot de Goederen aan de Verkoper wordt gemeld in overeenstemming met deze Voorwaarden, zal de Verkoper naar eigen goeddunken de Goederen of onderdelen daarvan repareren of vervangen. Als geen van de voorgaande rechtsmiddelen commercieel haalbare opties zijn naar het oordeel van de Verkoper, kan de Verkoper ervoor kiezen om de Prijs van de Goederen die niet voldoen aan de voorgaande garantie aan de Koper terug te betalen.

6.3. Behalve met betrekking tot de uitdrukkelijke garanties die hierin zijn vervat, geeft de Verkoper geen voorwaarden, garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, feitelijk of in de wet, inclusief maar niet beperkt tot enige geïmpliceerde garanties van bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel titel en niet-inbreuk, die allemaal uitdrukkelijk zijn uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de wet.

6.4. Indien de voorgaande beperkingen / disclaimers ongeldig worden verklaard door een bevoegde rechtbank of overheidsinstantie, stemt de Koper ermee in dat zijn verhaal beperkt is tot de aankoopprijs van de Goederen die niet voldoen aan de garantie in dit Artikel 6.

6.7. De Koper zal zo snel mogelijk via elektronische post aan de Verkoper rapporteren over elk incident met de Goederen, zoals elk defect in de kenmerken van een Goed dat van de Verkoper is gekocht, het verkeerde aantal geleverde Goederen en elke ontoereikendheid van de informatie. geleverd door de fabrikant en eventuele ongewenste bijwerking.

7. Retourzendingen en annuleringen

7.1. De Koper kan een Bestelling zonder opgaaf van redenen annuleren en retourneren binnen 14 dagen na de dag waarop de Goederen in fysiek bezit zijn gekomen van de Koper of een persoon, anders dan de vervoerder, die door de Koper is aangewezen om ze in bezit te nemen. Voor dit doel zal de koper de verkoper op de hoogte stellen van het besluit van de koper om een ​​bestelling te annuleren en terug te sturen door contact op te nemen met de verkoper met behulp van een volledig annuleringsformulier op de website van de verkoper.

7.2. Als Goederen worden verkocht als onderdeel van een productcombinatie (bundel) of Value-pack waarin andere Goederen gratis of tegen een gereduceerde prijs worden aangeboden, zal Koper het bundel Goed op verzoek van Verkoper samen met het gekochte goed retourneren. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Koper te factureren voor de gratis of met korting bundelgoederen als deze niet worden geretourneerd.

7.3. Na ontvangst van de annulering neemt de verkoper contact op met de koper en geeft hij informatie over waar de goederen moeten worden geretourneerd en aanvullende relevante instructies. Koper dient de Goederen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering aan Verkoper te retourneren.

7.4. Het retourneren van goederen is op eigen risico en kosten van de koper, tenzij de verkoper aanbiedt de kosten van het retourneren te betalen. De betaling door de verkoper van de retourkosten betekent niet dat de koper niet verantwoordelijk blijft om redelijkerwijs voor de goederen te zorgen totdat ze veilig bij de verkoper zijn aangekomen.

7.5. Als de waarde van de Goederen wordt verminderd als gevolg van het feit dat de Koper ermee omgaat dan nodig is om de aard, de kenmerken of het functioneren van de Goederen vast te stellen, heeft de Verkoper het recht om deze waardevermindering van de Koper te eisen en deze in mindering te brengen op bedrag dat Koper aan Verkoper heeft betaald. De Verkoper zal de Koper het saldo van de prijs en eventuele standaard leveringskosten terugbetalen die aan de Verkoper zijn betaald, na aftrek van een eventuele waardevermindering van de Goederen en, indien van toepassing, alle kosten voor de Verkoper voor het ophalen van de Goederen (het "Som").

7.6. Verkoper zal het bedrag terugbetalen binnen 14 dagen na de dag waarop Verkoper de Goederen van Koper heeft ontvangen of de dag waarop Koper het bewijs levert dat Koper de Goederen heeft teruggezonden naar Verkoper, indien dit eerder is.

7.7. De verkoper zal het bedrag terugbetalen met behulp van dezelfde betalingsmethode die door de koper is gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere betalingsmethode.

8. Eigendomsrechten

8.1. Alle auteursrechten, patenten, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op de Goederen, hun verpakking en alle informatie die de Verkoper aan de Koper verstrekt, blijven te allen tijde bij de Verkoper berusten, en de Koper zal geen intellectuele eigendomsrechten of licenties verwerven met betrekking tot op de Goederen en mag de Goederen niet kopiëren of imiteren.

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1. Behoudens de onderstaande uitsluitingen en behalve voor grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag, zijn de verkoper en zijn gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk jegens de koper of worden ze geacht de overeenkomst te schenden vanwege een oorzaak buiten de redelijke controle van de verkoper, ongeacht of dit had kunnen worden voorzien of niet. Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, zullen de volgende zaken worden beschouwd als oorzaken buiten de redelijke controle van de verkoper: overmacht, brand, ongeval; oorlog, terroristische activiteiten; handelingen, maatregelen of beperkingen van een lokale, gouvernementele of multilaterale autoriteit; import- en exportbepalingen of embargo's; stakingen, uitsluitingen, boycots; moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, geschikt transport. Voor zover wettelijk toegestaan, zal de totale aansprakelijkheid van de verkoper, in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van een wettelijke plicht), of op welke andere manier dan ook ontstaan ​​in verband met directe schade bij de uitvoering van de overeenkomst, in totaal niet meer bedragen dan de prijs betaald door koper voor de goederen. In geen geval zullen de verkoper en zijn gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn jegens de koper voor enig verlies van winst, verlies van zaken, uitputting van goodwill, verlies van investeringen, kosten en uitgaven voor terugroeping, inspectie, installatie of ontmanteling of voor enige indirecte of gevolgschade, schade, kosten of uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot punitieve of voorbeeldige schade, op welke manier dan ook veroorzaakt, die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst, zelfs als de verkoper op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

9.2. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid te beoordelen van eventuele aanbevelingen, adviezen of andere informatie die door de Verkoper wordt verstrekt in verband met de geschiktheid van de Goederen voor specifieke toepassingen of anderszins. Dergelijke informatie mag niet worden geïnterpreteerd of erop worden vertrouwd als professioneel advies of als advies over specifieke feiten of zaken. Dienovereenkomstig kan en aanvaardt de Verkoper geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig gebruik of misbruik van dergelijke informatie.

9.3. Mocht enige uitsluiting / beperking van aansprakelijkheid niet geldig zijn in een toepasselijk rechtsgebied, dan zal de uitsluiting / beperking worden geacht te zijn vervangen door een dergelijke geldige uitsluiting / beperking, die het meest overeenkomt met de bedoeling en het doel van de oorspronkelijke uitsluiting.

10. Algemeen

10.1. De verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn echter niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst voordat de bijgewerkte voorwaarden op de website zijn geplaatst. Alle bijgewerkte voorwaarden zullen op de website worden geplaatst op dezelfde locatie als deze voorwaarden.

10.2. Kennisgevingen worden schriftelijk gedaan en verzonden naar het adres van een partij, per fax of aangetekende post en, indien van toepassing, per luchtpost. Elke partij stelt de andere partij onmiddellijk schriftelijk in kennis van elke adreswijziging of faxnummer.

10.3. Het is de plicht van de Koper om op de hoogte te zijn van en zich te houden aan alle toepasselijke vereisten en beperkingen die zijn opgelegd door de overheid en andere autoriteiten of bedrijven met betrekking tot het bezit, het gebruik, de invoer, de uitvoer of de wederverkoop van de Goederen.

10.4 Het niet of te laat uitoefenen door de verkoper of koper om een ​​van zijn rechten uit te oefenen, houdt geen afstand van verbeurdverklaring van dergelijke rechten in.

10.5. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de overige bepalingen in kwestie.

11. Toepasselijk recht en klachtenoplossing

11.1. Deze voorwaarden en elke overeenkomst die op deze voorwaarden is gebaseerd, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Spanje, met uitzondering van de regels inzake wetsconflicten en het Verdrag van Wenen inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG).

11.2. Indien de Koper een opmerking, klacht of bezorgdheid heeft over Goederen die Koper heeft gekocht, kan Koper zijn klacht indienen via e-mail die wordt vermeld op de Website van de Verkoper.

11.3. Mocht de Koper een klacht hebben over een online aankoop op de website van de Verkoper, dan kan de Koper dit ook doen via het European Online Dispute Resolution Platform: http: /ec.europa.eu/odr.

12. Contactgegevens van de verkoper

12.1. Avidan Properties, SL:

Geregistreerd kantoor: C / Hospital 107, Barcelona 08001, Spanje
Handelsregister van de Spaanse Kamer van Koophandel onder nummer ESB66186248.